20.6 C
Valencia
viernes, 1 julio 2022

Las últimas noticias de la Comunidad Valenciana, con la actualidad de Valencia, Alicante y Castellón

Economia convoca ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics d’inversió, d’investigació i de desenvolupament experimental

Otras noticias


– El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà de 500.000 euros
– Es consideren estratègics si concorre alguna circumstància com a caràcter tractor, vertebrar territori, generar externalitats positives, involucrar cadenes de valor, mobilitzar inversió privada o diversificar productes o béns

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics en la Comunitat Valenciana. El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà de 500.000 d’euros, IVA exclòs.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha destacat que «l’objectiu d’aquesta línia d’ajudes és donar suport a projectes singulars d’indústria avançada per a créixer en la industrialització d’alt valor afegit, aprofitant els fons Next Generation per a situar a la Comunitat Valenciana entre les regions europees més potents en indústria».

A més, Climent ha recordat que «amb aquestes ajudes complim uns dels compromisos adquirits pel Consell en el Seminari de Vilajoiosa/Altea, celebrat el mes de febrer passat, i afegim un nou instrument a la política de reindustrialització que venim impulsant en els últims anys gràcies al Govern del Botànic».

El DOGV del 16 de maig ha publicat la convocatòria d’aquestes noves ajudes en règim de concurrència competitiva corresponents a 2022, per a donar suport a la realització de projectes empresarials d’inversió, així com d’investigació industrial i desenvolupament experimental, que siguen executats en la Comunitat Valenciana per empreses industrials, i que es puguen considerar estratègics per concórrer alguna o diverses de les següents circumstàncies:

a) Per tindre un caràcter tractor industrial amb efectes a mitjà o llarg termini.
b) Per la seua capacitat de vertebrar un determinat territori o generar grans impactes econòmics i en l’ús d’aquest.
c) Per generar determinades externalitats positives de gran rellevància sobre l’activitat industrial en la Comunitat Valenciana, més enllà dels beneficis directes a les empreses participants en el projecte.
d) Per involucrar a gran part d’una o diverses cadenes de valor industrials.
e) Per la seua capacitat per a mobilitzar inversió privada interna o externa.
f) Per suposar una diversificació o canvi estratègic en algun dels productes o béns produïts en un establiment industrial situat en la Comunitat Valenciana.

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes empreses privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana un projecte estratègic que s’emmarque clarament en el grup d’activitats C «Indústria Manufacturera» (codis del 10 a 33) de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (*CNAE-2009).

La previsió pressupostària per als projectes, que podran ser pluriennals si el seu desenvolupament el precisa, és d’1 milió d’euros per a l’exercici 2022 i 700.000 per al 2023.

Costos subvencionables

Les empreses sol·licitants podran triar emparar, tot el projecte estratègic o determinats costos subvencionables, en algun o diversos dels següents marcs normatius que estiguen vigents: el reglament de minimis, el Marc Nacional Temporal d’ajudes COVID 19 (MNT) i el Reglament General d’Exempció per Categories (RGEC).

Els costos subvencionables a l’empara del Reglament de minimis i el MNT són:
a) Inversions en actius materials i immaterials vinculats directament al projecte.
b) Despeses laborals de personal propi en la mesura que s’acredite la seua participació en el projecte, i amb el límit del 35% del total dels costos del projecte.
c) Despeses de contractació de col·laboracions externes com a consultories, serveis professionals, assistències tècniques, serveis d’informació i difusió, lloguer no permanent d’espais, i qualsevol altra despesa imprescindible per a la realització de l’activitat subvencionada.
d) Adquisició, obtenció, validació i defensa de patents, marques, models d’utilitat, dissenys i desenvolupaments industrials i altres coneixements tècnics, així com els costos de certificació o altres formes d’homologació o normalització de productes.
e) Despeses d’assessoria jurídica, despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat.
f) Despeses per a l’elaboració de l’informe de revisió del compte justificatiu.

La quantia de l’ajuda prevista és de fins al 40% en el cas de grans empreses, fins al 50% en el cas de mitjanes empreses y fins al 60% en el cas de xicotetes empreses.

El màxim d’ajuda per empresa és de 200.000 euros en 3 exercicis fiscals, per a cost acollits al reglament minimis, i 2,3 milions d’euros d’ajudes rebudes a l’empara del MNT.

D’altra banda, els costos subvencionables a l’empara del RGEC són:
I) Els costos de projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental, així com els d’estudis de viabilitat (ajuda del 25% al 80% segons la grandària de l’empresa i tipus de cost).
II) Costos de les inversions que permeten a l’empresa incrementar el nivell de protecció mediambiental derivat de les seues activitats superant les normes de la Unió aplicables, o incrementar-lo en absència d’aquestes (ajuda del 45% al 65% segons la grandària de l’empresa).
III) Costos de les inversions per a millorar eficiència energètica (ajuda del 35% al 55% segons la grandària de l’empresa).
IV) Costos de les inversions en energies de fonts renovables (ajuda del 50% al 70% segons la grandària de l’empresa).

El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament serà de 500.000 d’euros, IVA exclòs.

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds és des del 18 de maig fins al 6 de juny de 2022, tots dos dies inclosos.

La presentació es realitzarà obligatòriament a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. Les entitats sol·licitants trobaran les instruccions per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció en l’enllaç consultar ací.

Les empreses sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de l’enllaç consultar ací, o accedir directament al mateix en l’apartat d’ajudes en matèria d’indústria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, través del següent enllaç: consultar ací.

Más noticias

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Últimos artículos